امدادی ماکو؟

چاپ
امتیاز کاربران: / 4
ضعیفبهترین 
emdadi-ako

 

شرح بازی:

 

دانش آموزان کلاس یا بازیکنان به دو دسته و هر دسته به دو گروه تقسیم می شوند و هر دو گروه وابسته به یک دسته با فاصله ای برابر 30 متر در مقابل هم قرار می گیرند. در یک قدمی هر گروه خط معینی رسم و یک پرچم نصب شده است.

فاصله ی دو گروه از دو دسته ی حریف از پهلو 5 متر خواهد بود.

با سوت یا فرمان مربی نفرات اول دو گروه یک طرف زمین بازی در حالیکه چوبی به طول تقریبی 20 سانتی متر در دست دارند با سرعت به طرف دیگر زمین بازی می دوند تا آنها را به نفر اول از گروه دیگر دسته ی خود در آن سوی محوطه تحویل دهند و خود را کنار بکشند.

آنها نیز چوبها را به نفرات دوم از گروه دیگر دسته ی خودشان که در آن طرف محوطه ی بازی هستند تحویل خواهند داد و ...

بازی به همین شکل ادامه می یابد تا نفرات یک دسته کلاً جابجا شوند. برنده ی بازی دسته ای است که بازیکنان دو گروه آن زودتر بازی را تمام کنند.

و اما مقررات بازی :

1- نفرات قبل از گرفتن چوب نمی توانند حرکت کنند.

2- چنانچه اگر چوب در حین بازی از دست بازیکن بیفتد می تواند دوباره آن را برداشته و به بازی ادامه دهد.

3- بایستی چوب از کنار راست پرچم منصوبه در خط شروع به دست راست نفر بعدی تحویل گردد و نفر بعدی نیز بایستی از طرف چپ پرچم حرکت خود را شروع کند.